Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Appropriate

Cách chia động từ appropriate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ appropriate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: APPROPRIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to appropriate appropriating appropriated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn appropriate appropriate appropriates appropriate appropriate appropriate
Hiện tại tiếp diễn am appropriating are appropriating is appropriating are appropriating are appropriating are appropriating
Quá khứ đơn appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated
Quá khứ tiếp diễn was appropriating were appropriating was appropriating were appropriating were appropriating were appropriating
Hiện tại hoàn thành have appropriated have appropriated has appropriated have appropriated have appropriated have appropriated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been appropriating have been appropriating has been appropriating have been appropriating have been appropriating have been appropriating
Quá khứ hoàn thành had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been appropriating had been appropriating had been appropriating had been appropriating had been appropriating had been appropriating
Tương Lai will appropriate will appropriate will appropriate will appropriate will appropriate will appropriate
TL Tiếp Diễn will be appropriating will be appropriating will be appropriating will be appropriating will be appropriating will be appropriating
Tương Lai hoàn thành will have appropriated will have appropriated will have appropriated will have appropriated will have appropriated will have appropriated
TL HT Tiếp Diễn will have been appropriating will have been appropriating will have been appropriating will have been appropriating will have been appropriating will have been appropriating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would appropriate would appropriate would appropriate would appropriate would appropriate would appropriate
Conditional Perfect would have appropriated would have appropriated would have appropriated would have appropriated would have appropriated would have appropriated
Conditional Present Progressive would be appropriating would be appropriating would be appropriating would be appropriating would be appropriating would be appropriating
Conditional Perfect Progressive would have been appropriating would have been appropriating would have been appropriating would have been appropriating would have been appropriating would have been appropriating
Present Subjunctive appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate appropriate
Past Subjunctive appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated
Past Perfect Subjunctive had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated had appropriated
Imperative appropriate Let′s appropriate appropriate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. fetish dating sydney.

Nên đọc
Close
Back to top button