Tag

Cách chia động từ tag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tag tagging tagged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tag tag tags tag tag tag
Hiện tại tiếp diễn am tagging are tagging is tagging are tagging are tagging are tagging
Quá khứ đơn tagged tagged tagged tagged tagged tagged
Quá khứ tiếp diễn was tagging were tagging was tagging were tagging were tagging were tagging
Hiện tại hoàn thành have tagged have tagged has tagged have tagged have tagged have tagged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tagging have been tagging has been tagging have been tagging have been tagging have been tagging
Quá khứ hoàn thành had tagged had tagged had tagged had tagged had tagged had tagged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tagging had been tagging had been tagging had been tagging had been tagging had been tagging
Tương Lai will tag will tag will tag will tag will tag will tag
TL Tiếp Diễn will be tagging will be tagging will be tagging will be tagging will be tagging will be tagging
Tương Lai hoàn thành will have tagged will have tagged will have tagged will have tagged will have tagged will have tagged
TL HT Tiếp Diễn will have been tagging will have been tagging will have been tagging will have been tagging will have been tagging will have been tagging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tag would tag would tag would tag would tag would tag
Conditional Perfect would have tagged would have tagged would have tagged would have tagged would have tagged would have tagged
Conditional Present Progressive would be tagging would be tagging would be tagging would be tagging would be tagging would be tagging
Conditional Perfect Progressive would have been tagging would have been tagging would have been tagging would have been tagging would have been tagging would have been tagging
Present Subjunctive tag tag tag tag tag tag
Past Subjunctive tagged tagged tagged tagged tagged tagged
Past Perfect Subjunctive had tagged had tagged had tagged had tagged had tagged had tagged
Imperative tag Let′s tag tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button