Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cook

Cách chia động từ cook rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cook ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COOK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cook cooking cooked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cook cook cooks cook cook cook
Hiện tại tiếp diễn am cooking are cooking is cooking are cooking are cooking are cooking
Quá khứ đơn cooked cooked cooked cooked cooked cooked
Quá khứ tiếp diễn was cooking were cooking was cooking were cooking were cooking were cooking
Hiện tại hoàn thành have cooked have cooked has cooked have cooked have cooked have cooked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cooking have been cooking has been cooking have been cooking have been cooking have been cooking
Quá khứ hoàn thành had cooked had cooked had cooked had cooked had cooked had cooked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cooking had been cooking had been cooking had been cooking had been cooking had been cooking
Tương Lai will cook will cook will cook will cook will cook will cook
TL Tiếp Diễn will be cooking will be cooking will be cooking will be cooking will be cooking will be cooking
Tương Lai hoàn thành will have cooked will have cooked will have cooked will have cooked will have cooked will have cooked
TL HT Tiếp Diễn will have been cooking will have been cooking will have been cooking will have been cooking will have been cooking will have been cooking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cook would cook would cook would cook would cook would cook
Conditional Perfect would have cooked would have cooked would have cooked would have cooked would have cooked would have cooked
Conditional Present Progressive would be cooking would be cooking would be cooking would be cooking would be cooking would be cooking
Conditional Perfect Progressive would have been cooking would have been cooking would have been cooking would have been cooking would have been cooking would have been cooking
Present Subjunctive cook cook cook cook cook cook
Past Subjunctive cooked cooked cooked cooked cooked cooked
Past Perfect Subjunctive had cooked had cooked had cooked had cooked had cooked had cooked
Imperative cook Let′s cook cook

5 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button