Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ask

Cách chia động từ ask rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ask ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ask asking asked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ask ask asks ask ask ask
Hiện tại tiếp diễn am asking are asking is asking are asking are asking are asking
Quá khứ đơn asked asked asked asked asked asked
Quá khứ tiếp diễn was asking were asking was asking were asking were asking were asking
Hiện tại hoàn thành have asked have asked has asked have asked have asked have asked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been asking have been asking has been asking have been asking have been asking have been asking
Quá khứ hoàn thành had asked had asked had asked had asked had asked had asked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been asking had been asking had been asking had been asking had been asking had been asking
Tương Lai will ask will ask will ask will ask will ask will ask
TL Tiếp Diễn will be asking will be asking will be asking will be asking will be asking will be asking
Tương Lai hoàn thành will have asked will have asked will have asked will have asked will have asked will have asked
TL HT Tiếp Diễn will have been asking will have been asking will have been asking will have been asking will have been asking will have been asking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ask would ask would ask would ask would ask would ask
Conditional Perfect would have asked would have asked would have asked would have asked would have asked would have asked
Conditional Present Progressive would be asking would be asking would be asking would be asking would be asking would be asking
Conditional Perfect Progressive would have been asking would have been asking would have been asking would have been asking would have been asking would have been asking
Present Subjunctive ask ask ask ask ask ask
Past Subjunctive asked asked asked asked asked asked
Past Perfect Subjunctive had asked had asked had asked had asked had asked had asked
Imperative ask Let′s ask ask

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. first grindr hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button