Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Assess

Cách chia động từ assess rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ assess ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASSESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to assess assessing assessed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn assess assess assesses assess assess assess
Hiện tại tiếp diễn am assessing are assessing is assessing are assessing are assessing are assessing
Quá khứ đơn assessed assessed assessed assessed assessed assessed
Quá khứ tiếp diễn was assessing were assessing was assessing were assessing were assessing were assessing
Hiện tại hoàn thành have assessed have assessed has assessed have assessed have assessed have assessed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been assessing have been assessing has been assessing have been assessing have been assessing have been assessing
Quá khứ hoàn thành had assessed had assessed had assessed had assessed had assessed had assessed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been assessing had been assessing had been assessing had been assessing had been assessing had been assessing
Tương Lai will assess will assess will assess will assess will assess will assess
TL Tiếp Diễn will be assessing will be assessing will be assessing will be assessing will be assessing will be assessing
Tương Lai hoàn thành will have assessed will have assessed will have assessed will have assessed will have assessed will have assessed
TL HT Tiếp Diễn will have been assessing will have been assessing will have been assessing will have been assessing will have been assessing will have been assessing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would assess would assess would assess would assess would assess would assess
Conditional Perfect would have assessed would have assessed would have assessed would have assessed would have assessed would have assessed
Conditional Present Progressive would be assessing would be assessing would be assessing would be assessing would be assessing would be assessing
Conditional Perfect Progressive would have been assessing would have been assessing would have been assessing would have been assessing would have been assessing would have been assessing
Present Subjunctive assess assess assess assess assess assess
Past Subjunctive assessed assessed assessed assessed assessed assessed
Past Perfect Subjunctive had assessed had assessed had assessed had assessed had assessed had assessed
Imperative assess Let′s assess assess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dillon brooks dating.

Nên đọc
Close
Back to top button