Schedule

Cách chia động từ schedule rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ schedule ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCHEDULE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to schedule scheduling scheduled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn schedule schedule schedules schedule schedule schedule
Hiện tại tiếp diễn am scheduling are scheduling is scheduling are scheduling are scheduling are scheduling
Quá khứ đơn scheduled scheduled scheduled scheduled scheduled scheduled
Quá khứ tiếp diễn was scheduling were scheduling was scheduling were scheduling were scheduling were scheduling
Hiện tại hoàn thành have scheduled have scheduled has scheduled have scheduled have scheduled have scheduled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scheduling have been scheduling has been scheduling have been scheduling have been scheduling have been scheduling
Quá khứ hoàn thành had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scheduling had been scheduling had been scheduling had been scheduling had been scheduling had been scheduling
Tương Lai will schedule will schedule will schedule will schedule will schedule will schedule
TL Tiếp Diễn will be scheduling will be scheduling will be scheduling will be scheduling will be scheduling will be scheduling
Tương Lai hoàn thành will have scheduled will have scheduled will have scheduled will have scheduled will have scheduled will have scheduled
TL HT Tiếp Diễn will have been scheduling will have been scheduling will have been scheduling will have been scheduling will have been scheduling will have been scheduling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would schedule would schedule would schedule would schedule would schedule would schedule
Conditional Perfect would have scheduled would have scheduled would have scheduled would have scheduled would have scheduled would have scheduled
Conditional Present Progressive would be scheduling would be scheduling would be scheduling would be scheduling would be scheduling would be scheduling
Conditional Perfect Progressive would have been scheduling would have been scheduling would have been scheduling would have been scheduling would have been scheduling would have been scheduling
Present Subjunctive schedule schedule schedule schedule schedule schedule
Past Subjunctive scheduled scheduled scheduled scheduled scheduled scheduled
Past Perfect Subjunctive had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled had scheduled
Imperative schedule Let′s schedule schedule

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-a-guy-with-kids/.

Nên đọc
Close
Back to top button