Prejudice

Cách chia động từ prejudice rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prejudice ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREJUDICE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prejudice prejudicing prejudiced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prejudice prejudice prejudices prejudice prejudice prejudice
Hiện tại tiếp diễn am prejudicing are prejudicing is prejudicing are prejudicing are prejudicing are prejudicing
Quá khứ đơn prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced
Quá khứ tiếp diễn was prejudicing were prejudicing was prejudicing were prejudicing were prejudicing were prejudicing
Hiện tại hoàn thành have prejudiced have prejudiced has prejudiced have prejudiced have prejudiced have prejudiced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been prejudicing have been prejudicing has been prejudicing have been prejudicing have been prejudicing have been prejudicing
Quá khứ hoàn thành had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been prejudicing had been prejudicing had been prejudicing had been prejudicing had been prejudicing had been prejudicing
Tương Lai will prejudice will prejudice will prejudice will prejudice will prejudice will prejudice
TL Tiếp Diễn will be prejudicing will be prejudicing will be prejudicing will be prejudicing will be prejudicing will be prejudicing
Tương Lai hoàn thành will have prejudiced will have prejudiced will have prejudiced will have prejudiced will have prejudiced will have prejudiced
TL HT Tiếp Diễn will have been prejudicing will have been prejudicing will have been prejudicing will have been prejudicing will have been prejudicing will have been prejudicing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prejudice would prejudice would prejudice would prejudice would prejudice would prejudice
Conditional Perfect would have prejudiced would have prejudiced would have prejudiced would have prejudiced would have prejudiced would have prejudiced
Conditional Present Progressive would be prejudicing would be prejudicing would be prejudicing would be prejudicing would be prejudicing would be prejudicing
Conditional Perfect Progressive would have been prejudicing would have been prejudicing would have been prejudicing would have been prejudicing would have been prejudicing would have been prejudicing
Present Subjunctive prejudice prejudice prejudice prejudice prejudice prejudice
Past Subjunctive prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced prejudiced
Past Perfect Subjunctive had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced had prejudiced
Imperative prejudice Let′s prejudice prejudice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button