Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Assimilate

Cách chia động từ assimilate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ assimilate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASSIMILATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to assimilate assimilating assimilated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn assimilate assimilate assimilates assimilate assimilate assimilate
Hiện tại tiếp diễn am assimilating are assimilating is assimilating are assimilating are assimilating are assimilating
Quá khứ đơn assimilated assimilated assimilated assimilated assimilated assimilated
Quá khứ tiếp diễn was assimilating were assimilating was assimilating were assimilating were assimilating were assimilating
Hiện tại hoàn thành have assimilated have assimilated has assimilated have assimilated have assimilated have assimilated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been assimilating have been assimilating has been assimilating have been assimilating have been assimilating have been assimilating
Quá khứ hoàn thành had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been assimilating had been assimilating had been assimilating had been assimilating had been assimilating had been assimilating
Tương Lai will assimilate will assimilate will assimilate will assimilate will assimilate will assimilate
TL Tiếp Diễn will be assimilating will be assimilating will be assimilating will be assimilating will be assimilating will be assimilating
Tương Lai hoàn thành will have assimilated will have assimilated will have assimilated will have assimilated will have assimilated will have assimilated
TL HT Tiếp Diễn will have been assimilating will have been assimilating will have been assimilating will have been assimilating will have been assimilating will have been assimilating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would assimilate would assimilate would assimilate would assimilate would assimilate would assimilate
Conditional Perfect would have assimilated would have assimilated would have assimilated would have assimilated would have assimilated would have assimilated
Conditional Present Progressive would be assimilating would be assimilating would be assimilating would be assimilating would be assimilating would be assimilating
Conditional Perfect Progressive would have been assimilating would have been assimilating would have been assimilating would have been assimilating would have been assimilating would have been assimilating
Present Subjunctive assimilate assimilate assimilate assimilate assimilate assimilate
Past Subjunctive assimilated assimilated assimilated assimilated assimilated assimilated
Past Perfect Subjunctive had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated had assimilated
Imperative assimilate Let′s assimilate assimilate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup dundee.

Nên đọc
Close
Back to top button