See

Cách chia động từ see rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ see ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to see seeing seen
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn see see sees see see see
Hiện tại tiếp diễn am seeing are seeing is seeing are seeing are seeing are seeing
Quá khứ đơn saw saw saw saw saw saw
Quá khứ tiếp diễn was seeing were seeing was seeing were seeing were seeing were seeing
Hiện tại hoàn thành have seen have seen has seen have seen have seen have seen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seeing have been seeing has been seeing have been seeing have been seeing have been seeing
Quá khứ hoàn thành had seen had seen had seen had seen had seen had seen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seeing had been seeing had been seeing had been seeing had been seeing had been seeing
Tương Lai will see will see will see will see will see will see
TL Tiếp Diễn will be seeing will be seeing will be seeing will be seeing will be seeing will be seeing
Tương Lai hoàn thành will have seen will have seen will have seen will have seen will have seen will have seen
TL HT Tiếp Diễn will have been seeing will have been seeing will have been seeing will have been seeing will have been seeing will have been seeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would see would see would see would see would see would see
Conditional Perfect would have seen would have seen would have seen would have seen would have seen would have seen
Conditional Present Progressive would be seeing would be seeing would be seeing would be seeing would be seeing would be seeing
Conditional Perfect Progressive would have been seeing would have been seeing would have been seeing would have been seeing would have been seeing would have been seeing
Present Subjunctive see see see see see see
Past Subjunctive saw saw saw saw saw saw
Past Perfect Subjunctive had seen had seen had seen had seen had seen had seen
Imperative see Let′s see see

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button