Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Astound

Cách chia động từ astound rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ astound ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASTOUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to astound astounding astounded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn astound astound astounds astound astound astound
Hiện tại tiếp diễn am astounding are astounding is astounding are astounding are astounding are astounding
Quá khứ đơn astounded astounded astounded astounded astounded astounded
Quá khứ tiếp diễn was astounding were astounding was astounding were astounding were astounding were astounding
Hiện tại hoàn thành have astounded have astounded has astounded have astounded have astounded have astounded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been astounding have been astounding has been astounding have been astounding have been astounding have been astounding
Quá khứ hoàn thành had astounded had astounded had astounded had astounded had astounded had astounded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been astounding had been astounding had been astounding had been astounding had been astounding had been astounding
Tương Lai will astound will astound will astound will astound will astound will astound
TL Tiếp Diễn will be astounding will be astounding will be astounding will be astounding will be astounding will be astounding
Tương Lai hoàn thành will have astounded will have astounded will have astounded will have astounded will have astounded will have astounded
TL HT Tiếp Diễn will have been astounding will have been astounding will have been astounding will have been astounding will have been astounding will have been astounding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would astound would astound would astound would astound would astound would astound
Conditional Perfect would have astounded would have astounded would have astounded would have astounded would have astounded would have astounded
Conditional Present Progressive would be astounding would be astounding would be astounding would be astounding would be astounding would be astounding
Conditional Perfect Progressive would have been astounding would have been astounding would have been astounding would have been astounding would have been astounding would have been astounding
Present Subjunctive astound astound astound astound astound astound
Past Subjunctive astounded astounded astounded astounded astounded astounded
Past Perfect Subjunctive had astounded had astounded had astounded had astounded had astounded had astounded
Imperative astound Let′s astound astound

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating cambridge.

Nên đọc
Close
Back to top button