Trade

Cách chia động từ trade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trade trading traded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trade trade trades trade trade trade
Hiện tại tiếp diễn am trading are trading is trading are trading are trading are trading
Quá khứ đơn traded traded traded traded traded traded
Quá khứ tiếp diễn was trading were trading was trading were trading were trading were trading
Hiện tại hoàn thành have traded have traded has traded have traded have traded have traded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trading have been trading has been trading have been trading have been trading have been trading
Quá khứ hoàn thành had traded had traded had traded had traded had traded had traded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trading had been trading had been trading had been trading had been trading had been trading
Tương Lai will trade will trade will trade will trade will trade will trade
TL Tiếp Diễn will be trading will be trading will be trading will be trading will be trading will be trading
Tương Lai hoàn thành will have traded will have traded will have traded will have traded will have traded will have traded
TL HT Tiếp Diễn will have been trading will have been trading will have been trading will have been trading will have been trading will have been trading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trade would trade would trade would trade would trade would trade
Conditional Perfect would have traded would have traded would have traded would have traded would have traded would have traded
Conditional Present Progressive would be trading would be trading would be trading would be trading would be trading would be trading
Conditional Perfect Progressive would have been trading would have been trading would have been trading would have been trading would have been trading would have been trading
Present Subjunctive trade trade trade trade trade trade
Past Subjunctive traded traded traded traded traded traded
Past Perfect Subjunctive had traded had traded had traded had traded had traded had traded
Imperative trade Let′s trade trade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button