Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Audit

audit

Cách chia động từ audit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ audit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AUDIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to audit auditing audited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn audit audit audits audit audit audit
Hiện tại tiếp diễn am auditing are auditing is auditing are auditing are auditing are auditing
Quá khứ đơn audited audited audited audited audited audited
Quá khứ tiếp diễn was auditing were auditing was auditing were auditing were auditing were auditing
Hiện tại hoàn thành have audited have audited has audited have audited have audited have audited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been auditing have been auditing has been auditing have been auditing have been auditing have been auditing
Quá khứ hoàn thành had audited had audited had audited had audited had audited had audited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been auditing had been auditing had been auditing had been auditing had been auditing had been auditing
Tương Lai will audit will audit will audit will audit will audit will audit
TL Tiếp Diễn will be auditing will be auditing will be auditing will be auditing will be auditing will be auditing
Tương Lai hoàn thành will have audited will have audited will have audited will have audited will have audited will have audited
TL HT Tiếp Diễn will have been auditing will have been auditing will have been auditing will have been auditing will have been auditing will have been auditing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would audit would audit would audit would audit would audit would audit
Conditional Perfect would have audited would have audited would have audited would have audited would have audited would have audited
Conditional Present Progressive would be auditing would be auditing would be auditing would be auditing would be auditing would be auditing
Conditional Perfect Progressive would have been auditing would have been auditing would have been auditing would have been auditing would have been auditing would have been auditing
Present Subjunctive audit audit audit audit audit audit
Past Subjunctive audited audited audited audited audited audited
Past Perfect Subjunctive had audited had audited had audited had audited had audited had audited
Imperative audit Let′s audit audit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button