Solve

Cách chia động từ solve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ solve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SOLVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to solve solving solved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn solve solve solves solve solve solve
Hiện tại tiếp diễn am solving are solving is solving are solving are solving are solving
Quá khứ đơn solved solved solved solved solved solved
Quá khứ tiếp diễn was solving were solving was solving were solving were solving were solving
Hiện tại hoàn thành have solved have solved has solved have solved have solved have solved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been solving have been solving has been solving have been solving have been solving have been solving
Quá khứ hoàn thành had solved had solved had solved had solved had solved had solved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been solving had been solving had been solving had been solving had been solving had been solving
Tương Lai will solve will solve will solve will solve will solve will solve
TL Tiếp Diễn will be solving will be solving will be solving will be solving will be solving will be solving
Tương Lai hoàn thành will have solved will have solved will have solved will have solved will have solved will have solved
TL HT Tiếp Diễn will have been solving will have been solving will have been solving will have been solving will have been solving will have been solving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would solve would solve would solve would solve would solve would solve
Conditional Perfect would have solved would have solved would have solved would have solved would have solved would have solved
Conditional Present Progressive would be solving would be solving would be solving would be solving would be solving would be solving
Conditional Perfect Progressive would have been solving would have been solving would have been solving would have been solving would have been solving would have been solving
Present Subjunctive solve solve solve solve solve solve
Past Subjunctive solved solved solved solved solved solved
Past Perfect Subjunctive had solved had solved had solved had solved had solved had solved
Imperative solve Let′s solve solve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-sites-tampa-fl/.

Back to top button