Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prolongate

Cách chia động từ prolongate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prolongate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROLONGATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prolongate prolongating prolongated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prolongate prolongate prolongates prolongate prolongate prolongate
Hiện tại tiếp diễn am prolongating are prolongating is prolongating are prolongating are prolongating are prolongating
Quá khứ đơn prolongated prolongated prolongated prolongated prolongated prolongated
Quá khứ tiếp diễn was prolongating were prolongating was prolongating were prolongating were prolongating were prolongating
Hiện tại hoàn thành have prolongated have prolongated has prolongated have prolongated have prolongated have prolongated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been prolongating have been prolongating has been prolongating have been prolongating have been prolongating have been prolongating
Quá khứ hoàn thành had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been prolongating had been prolongating had been prolongating had been prolongating had been prolongating had been prolongating
Tương Lai will prolongate will prolongate will prolongate will prolongate will prolongate will prolongate
TL Tiếp Diễn will be prolongating will be prolongating will be prolongating will be prolongating will be prolongating will be prolongating
Tương Lai hoàn thành will have prolongated will have prolongated will have prolongated will have prolongated will have prolongated will have prolongated
TL HT Tiếp Diễn will have been prolongating will have been prolongating will have been prolongating will have been prolongating will have been prolongating will have been prolongating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prolongate would prolongate would prolongate would prolongate would prolongate would prolongate
Conditional Perfect would have prolongated would have prolongated would have prolongated would have prolongated would have prolongated would have prolongated
Conditional Present Progressive would be prolongating would be prolongating would be prolongating would be prolongating would be prolongating would be prolongating
Conditional Perfect Progressive would have been prolongating would have been prolongating would have been prolongating would have been prolongating would have been prolongating would have been prolongating
Present Subjunctive prolongate prolongate prolongate prolongate prolongate prolongate
Past Subjunctive prolongated prolongated prolongated prolongated prolongated prolongated
Past Perfect Subjunctive had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated had prolongated
Imperative prolongate Let′s prolongate prolongate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button