Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bang

Cách chia động từ bang rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bang ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BANG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bang banging banged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bang bang bangs bang bang bang
Hiện tại tiếp diễn am banging are banging is banging are banging are banging are banging
Quá khứ đơn banged banged banged banged banged banged
Quá khứ tiếp diễn was banging were banging was banging were banging were banging were banging
Hiện tại hoàn thành have banged have banged has banged have banged have banged have banged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been banging have been banging has been banging have been banging have been banging have been banging
Quá khứ hoàn thành had banged had banged had banged had banged had banged had banged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been banging had been banging had been banging had been banging had been banging had been banging
Tương Lai will bang will bang will bang will bang will bang will bang
TL Tiếp Diễn will be banging will be banging will be banging will be banging will be banging will be banging
Tương Lai hoàn thành will have banged will have banged will have banged will have banged will have banged will have banged
TL HT Tiếp Diễn will have been banging will have been banging will have been banging will have been banging will have been banging will have been banging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bang would bang would bang would bang would bang would bang
Conditional Perfect would have banged would have banged would have banged would have banged would have banged would have banged
Conditional Present Progressive would be banging would be banging would be banging would be banging would be banging would be banging
Conditional Perfect Progressive would have been banging would have been banging would have been banging would have been banging would have been banging would have been banging
Present Subjunctive bang bang bang bang bang bang
Past Subjunctive banged banged banged banged banged banged
Past Perfect Subjunctive had banged had banged had banged had banged had banged had banged
Imperative bang Let′s bang bang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button