Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Smoke

Cách chia động từ smoke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ smoke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SMOKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to smoke smoking smoked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn smoke smoke smokes smoke smoke smoke
Hiện tại tiếp diễn am smoking are smoking is smoking are smoking are smoking are smoking
Quá khứ đơn smoked smoked smoked smoked smoked smoked
Quá khứ tiếp diễn was smoking were smoking was smoking were smoking were smoking were smoking
Hiện tại hoàn thành have smoked have smoked has smoked have smoked have smoked have smoked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been smoking have been smoking has been smoking have been smoking have been smoking have been smoking
Quá khứ hoàn thành had smoked had smoked had smoked had smoked had smoked had smoked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been smoking had been smoking had been smoking had been smoking had been smoking had been smoking
Tương Lai will smoke will smoke will smoke will smoke will smoke will smoke
TL Tiếp Diễn will be smoking will be smoking will be smoking will be smoking will be smoking will be smoking
Tương Lai hoàn thành will have smoked will have smoked will have smoked will have smoked will have smoked will have smoked
TL HT Tiếp Diễn will have been smoking will have been smoking will have been smoking will have been smoking will have been smoking will have been smoking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would smoke would smoke would smoke would smoke would smoke would smoke
Conditional Perfect would have smoked would have smoked would have smoked would have smoked would have smoked would have smoked
Conditional Present Progressive would be smoking would be smoking would be smoking would be smoking would be smoking would be smoking
Conditional Perfect Progressive would have been smoking would have been smoking would have been smoking would have been smoking would have been smoking would have been smoking
Present Subjunctive smoke smoke smoke smoke smoke smoke
Past Subjunctive smoked smoked smoked smoked smoked smoked
Past Perfect Subjunctive had smoked had smoked had smoked had smoked had smoked had smoked
Imperative smoke Let′s smoke smoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button