Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Word

Cách chia động từ word rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ word ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WORD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to word wording worded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn word word words word word word
Hiện tại tiếp diễn am wording are wording is wording are wording are wording are wording
Quá khứ đơn worded worded worded worded worded worded
Quá khứ tiếp diễn was wording were wording was wording were wording were wording were wording
Hiện tại hoàn thành have worded have worded has worded have worded have worded have worded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wording have been wording has been wording have been wording have been wording have been wording
Quá khứ hoàn thành had worded had worded had worded had worded had worded had worded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wording had been wording had been wording had been wording had been wording had been wording
Tương Lai will word will word will word will word will word will word
TL Tiếp Diễn will be wording will be wording will be wording will be wording will be wording will be wording
Tương Lai hoàn thành will have worded will have worded will have worded will have worded will have worded will have worded
TL HT Tiếp Diễn will have been wording will have been wording will have been wording will have been wording will have been wording will have been wording
Điều Kiện Cách Hiện Tại would word would word would word would word would word would word
Conditional Perfect would have worded would have worded would have worded would have worded would have worded would have worded
Conditional Present Progressive would be wording would be wording would be wording would be wording would be wording would be wording
Conditional Perfect Progressive would have been wording would have been wording would have been wording would have been wording would have been wording would have been wording
Present Subjunctive word word word word word word
Past Subjunctive worded worded worded worded worded worded
Past Perfect Subjunctive had worded had worded had worded had worded had worded had worded
Imperative word Let′s word word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button