Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Beat

Cách chia động từ beat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ beat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to beat beating beaten
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn beat beat beats beat beat beat
Hiện tại tiếp diễn am beating are beating is beating are beating are beating are beating
Quá khứ đơn beat beat beat beat beat beat
Quá khứ tiếp diễn was beating were beating was beating were beating were beating were beating
Hiện tại hoàn thành have beaten have beaten has beaten have beaten have beaten have beaten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been beating have been beating has been beating have been beating have been beating have been beating
Quá khứ hoàn thành had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been beating had been beating had been beating had been beating had been beating had been beating
Tương Lai will beat will beat will beat will beat will beat will beat
TL Tiếp Diễn will be beating will be beating will be beating will be beating will be beating will be beating
Tương Lai hoàn thành will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten will have beaten
TL HT Tiếp Diễn will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating will have been beating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would beat would beat would beat would beat would beat would beat
Conditional Perfect would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten would have beaten
Conditional Present Progressive would be beating would be beating would be beating would be beating would be beating would be beating
Conditional Perfect Progressive would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating would have been beating
Present Subjunctive beat beat beat beat beat beat
Past Subjunctive beat beat beat beat beat beat
Past Perfect Subjunctive had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten had beaten
Imperative beat Let′s beat beat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button