Succeed

Cách chia động từ succeed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ succeed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUCCEED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to succeed succeeding succeeded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn succeed succeed succeeds succeed succeed succeed
Hiện tại tiếp diễn am succeeding are succeeding is succeeding are succeeding are succeeding are succeeding
Quá khứ đơn succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded
Quá khứ tiếp diễn was succeeding were succeeding was succeeding were succeeding were succeeding were succeeding
Hiện tại hoàn thành have succeeded have succeeded has succeeded have succeeded have succeeded have succeeded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been succeeding have been succeeding has been succeeding have been succeeding have been succeeding have been succeeding
Quá khứ hoàn thành had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been succeeding had been succeeding had been succeeding had been succeeding had been succeeding had been succeeding
Tương Lai will succeed will succeed will succeed will succeed will succeed will succeed
TL Tiếp Diễn will be succeeding will be succeeding will be succeeding will be succeeding will be succeeding will be succeeding
Tương Lai hoàn thành will have succeeded will have succeeded will have succeeded will have succeeded will have succeeded will have succeeded
TL HT Tiếp Diễn will have been succeeding will have been succeeding will have been succeeding will have been succeeding will have been succeeding will have been succeeding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would succeed would succeed would succeed would succeed would succeed would succeed
Conditional Perfect would have succeeded would have succeeded would have succeeded would have succeeded would have succeeded would have succeeded
Conditional Present Progressive would be succeeding would be succeeding would be succeeding would be succeeding would be succeeding would be succeeding
Conditional Perfect Progressive would have been succeeding would have been succeeding would have been succeeding would have been succeeding would have been succeeding would have been succeeding
Present Subjunctive succeed succeed succeed succeed succeed succeed
Past Subjunctive succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded
Past Perfect Subjunctive had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded had succeeded
Imperative succeed Let′s succeed succeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button