Print

Cách chia động từ print rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ print ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to print printing printed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn print print prints print print print
Hiện tại tiếp diễn am printing are printing is printing are printing are printing are printing
Quá khứ đơn printed printed printed printed printed printed
Quá khứ tiếp diễn was printing were printing was printing were printing were printing were printing
Hiện tại hoàn thành have printed have printed has printed have printed have printed have printed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been printing have been printing has been printing have been printing have been printing have been printing
Quá khứ hoàn thành had printed had printed had printed had printed had printed had printed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been printing had been printing had been printing had been printing had been printing had been printing
Tương Lai will print will print will print will print will print will print
TL Tiếp Diễn will be printing will be printing will be printing will be printing will be printing will be printing
Tương Lai hoàn thành will have printed will have printed will have printed will have printed will have printed will have printed
TL HT Tiếp Diễn will have been printing will have been printing will have been printing will have been printing will have been printing will have been printing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would print would print would print would print would print would print
Conditional Perfect would have printed would have printed would have printed would have printed would have printed would have printed
Conditional Present Progressive would be printing would be printing would be printing would be printing would be printing would be printing
Conditional Perfect Progressive would have been printing would have been printing would have been printing would have been printing would have been printing would have been printing
Present Subjunctive print print print print print print
Past Subjunctive printed printed printed printed printed printed
Past Perfect Subjunctive had printed had printed had printed had printed had printed had printed
Imperative print Let′s print print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. maia mitchell dating.

Nên đọc
Close
Back to top button