Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Behead

Cách chia động từ behead rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ behead ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEHEAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to behead beheading beheaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn behead behead beheads behead behead behead
Hiện tại tiếp diễn am beheading are beheading is beheading are beheading are beheading are beheading
Quá khứ đơn beheaded beheaded beheaded beheaded beheaded beheaded
Quá khứ tiếp diễn was beheading were beheading was beheading were beheading were beheading were beheading
Hiện tại hoàn thành have beheaded have beheaded has beheaded have beheaded have beheaded have beheaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been beheading have been beheading has been beheading have been beheading have been beheading have been beheading
Quá khứ hoàn thành had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been beheading had been beheading had been beheading had been beheading had been beheading had been beheading
Tương Lai will behead will behead will behead will behead will behead will behead
TL Tiếp Diễn will be beheading will be beheading will be beheading will be beheading will be beheading will be beheading
Tương Lai hoàn thành will have beheaded will have beheaded will have beheaded will have beheaded will have beheaded will have beheaded
TL HT Tiếp Diễn will have been beheading will have been beheading will have been beheading will have been beheading will have been beheading will have been beheading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would behead would behead would behead would behead would behead would behead
Conditional Perfect would have beheaded would have beheaded would have beheaded would have beheaded would have beheaded would have beheaded
Conditional Present Progressive would be beheading would be beheading would be beheading would be beheading would be beheading would be beheading
Conditional Perfect Progressive would have been beheading would have been beheading would have been beheading would have been beheading would have been beheading would have been beheading
Present Subjunctive behead behead behead behead behead behead
Past Subjunctive beheaded beheaded beheaded beheaded beheaded beheaded
Past Perfect Subjunctive had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded had beheaded
Imperative behead Let′s behead behead

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button