Believe

Cách chia động từ believe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ believe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BELIEVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to believe believing believed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn believe believe believes believe believe believe
Hiện tại tiếp diễn am believing are believing is believing are believing are believing are believing
Quá khứ đơn believed believed believed believed believed believed
Quá khứ tiếp diễn was believing were believing was believing were believing were believing were believing
Hiện tại hoàn thành have believed have believed has believed have believed have believed have believed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been believing have been believing has been believing have been believing have been believing have been believing
Quá khứ hoàn thành had believed had believed had believed had believed had believed had believed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been believing had been believing had been believing had been believing had been believing had been believing
Tương Lai will believe will believe will believe will believe will believe will believe
TL Tiếp Diễn will be believing will be believing will be believing will be believing will be believing will be believing
Tương Lai hoàn thành will have believed will have believed will have believed will have believed will have believed will have believed
TL HT Tiếp Diễn will have been believing will have been believing will have been believing will have been believing will have been believing will have been believing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would believe would believe would believe would believe would believe would believe
Conditional Perfect would have believed would have believed would have believed would have believed would have believed would have believed
Conditional Present Progressive would be believing would be believing would be believing would be believing would be believing would be believing
Conditional Perfect Progressive would have been believing would have been believing would have been believing would have been believing would have been believing would have been believing
Present Subjunctive believe believe believe believe believe believe
Past Subjunctive believed believed believed believed believed believed
Past Perfect Subjunctive had believed had believed had believed had believed had believed had believed
Imperative believe Let′s believe believe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button