Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cede

Cách chia động từ cede rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cede ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CEDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cede ceding ceded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cede cede cedes cede cede cede
Hiện tại tiếp diễn am ceding are ceding is ceding are ceding are ceding are ceding
Quá khứ đơn ceded ceded ceded ceded ceded ceded
Quá khứ tiếp diễn was ceding were ceding was ceding were ceding were ceding were ceding
Hiện tại hoàn thành have ceded have ceded has ceded have ceded have ceded have ceded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ceding have been ceding has been ceding have been ceding have been ceding have been ceding
Quá khứ hoàn thành had ceded had ceded had ceded had ceded had ceded had ceded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ceding had been ceding had been ceding had been ceding had been ceding had been ceding
Tương Lai will cede will cede will cede will cede will cede will cede
TL Tiếp Diễn will be ceding will be ceding will be ceding will be ceding will be ceding will be ceding
Tương Lai hoàn thành will have ceded will have ceded will have ceded will have ceded will have ceded will have ceded
TL HT Tiếp Diễn will have been ceding will have been ceding will have been ceding will have been ceding will have been ceding will have been ceding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cede would cede would cede would cede would cede would cede
Conditional Perfect would have ceded would have ceded would have ceded would have ceded would have ceded would have ceded
Conditional Present Progressive would be ceding would be ceding would be ceding would be ceding would be ceding would be ceding
Conditional Perfect Progressive would have been ceding would have been ceding would have been ceding would have been ceding would have been ceding would have been ceding
Present Subjunctive cede cede cede cede cede cede
Past Subjunctive ceded ceded ceded ceded ceded ceded
Past Perfect Subjunctive had ceded had ceded had ceded had ceded had ceded had ceded
Imperative cede Let′s cede cede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating international sites.

Nên đọc
Close
Back to top button