Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chafe

Cách chia động từ chafe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chafe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHAFE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chafe chafing chafed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chafe chafe chafes chafe chafe chafe
Hiện tại tiếp diễn am chafing are chafing is chafing are chafing are chafing are chafing
Quá khứ đơn chafed chafed chafed chafed chafed chafed
Quá khứ tiếp diễn was chafing were chafing was chafing were chafing were chafing were chafing
Hiện tại hoàn thành have chafed have chafed has chafed have chafed have chafed have chafed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chafing have been chafing has been chafing have been chafing have been chafing have been chafing
Quá khứ hoàn thành had chafed had chafed had chafed had chafed had chafed had chafed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chafing had been chafing had been chafing had been chafing had been chafing had been chafing
Tương Lai will chafe will chafe will chafe will chafe will chafe will chafe
TL Tiếp Diễn will be chafing will be chafing will be chafing will be chafing will be chafing will be chafing
Tương Lai hoàn thành will have chafed will have chafed will have chafed will have chafed will have chafed will have chafed
TL HT Tiếp Diễn will have been chafing will have been chafing will have been chafing will have been chafing will have been chafing will have been chafing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chafe would chafe would chafe would chafe would chafe would chafe
Conditional Perfect would have chafed would have chafed would have chafed would have chafed would have chafed would have chafed
Conditional Present Progressive would be chafing would be chafing would be chafing would be chafing would be chafing would be chafing
Conditional Perfect Progressive would have been chafing would have been chafing would have been chafing would have been chafing would have been chafing would have been chafing
Present Subjunctive chafe chafe chafe chafe chafe chafe
Past Subjunctive chafed chafed chafed chafed chafed chafed
Past Perfect Subjunctive had chafed had chafed had chafed had chafed had chafed had chafed
Imperative chafe Let′s chafe chafe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button