Bewitch

Cách chia động từ bewitch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bewitch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEWITCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bewitch bewitching bewitched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bewitch bewitch bewitches bewitch bewitch bewitch
Hiện tại tiếp diễn am bewitching are bewitching is bewitching are bewitching are bewitching are bewitching
Quá khứ đơn bewitched bewitched bewitched bewitched bewitched bewitched
Quá khứ tiếp diễn was bewitching were bewitching was bewitching were bewitching were bewitching were bewitching
Hiện tại hoàn thành have bewitched have bewitched has bewitched have bewitched have bewitched have bewitched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bewitching have been bewitching has been bewitching have been bewitching have been bewitching have been bewitching
Quá khứ hoàn thành had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bewitching had been bewitching had been bewitching had been bewitching had been bewitching had been bewitching
Tương Lai will bewitch will bewitch will bewitch will bewitch will bewitch will bewitch
TL Tiếp Diễn will be bewitching will be bewitching will be bewitching will be bewitching will be bewitching will be bewitching
Tương Lai hoàn thành will have bewitched will have bewitched will have bewitched will have bewitched will have bewitched will have bewitched
TL HT Tiếp Diễn will have been bewitching will have been bewitching will have been bewitching will have been bewitching will have been bewitching will have been bewitching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bewitch would bewitch would bewitch would bewitch would bewitch would bewitch
Conditional Perfect would have bewitched would have bewitched would have bewitched would have bewitched would have bewitched would have bewitched
Conditional Present Progressive would be bewitching would be bewitching would be bewitching would be bewitching would be bewitching would be bewitching
Conditional Perfect Progressive would have been bewitching would have been bewitching would have been bewitching would have been bewitching would have been bewitching would have been bewitching
Present Subjunctive bewitch bewitch bewitch bewitch bewitch bewitch
Past Subjunctive bewitched bewitched bewitched bewitched bewitched bewitched
Past Perfect Subjunctive had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched had bewitched
Imperative bewitch Let′s bewitch bewitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. match makers near me.

Nên đọc
Close
Back to top button