Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reason

Cách chia động từ reason rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reason ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REASON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reason reasoning reasoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reason reason reasons reason reason reason
Hiện tại tiếp diễn am reasoning are reasoning is reasoning are reasoning are reasoning are reasoning
Quá khứ đơn reasoned reasoned reasoned reasoned reasoned reasoned
Quá khứ tiếp diễn was reasoning were reasoning was reasoning were reasoning were reasoning were reasoning
Hiện tại hoàn thành have reasoned have reasoned has reasoned have reasoned have reasoned have reasoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reasoning have been reasoning has been reasoning have been reasoning have been reasoning have been reasoning
Quá khứ hoàn thành had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reasoning had been reasoning had been reasoning had been reasoning had been reasoning had been reasoning
Tương Lai will reason will reason will reason will reason will reason will reason
TL Tiếp Diễn will be reasoning will be reasoning will be reasoning will be reasoning will be reasoning will be reasoning
Tương Lai hoàn thành will have reasoned will have reasoned will have reasoned will have reasoned will have reasoned will have reasoned
TL HT Tiếp Diễn will have been reasoning will have been reasoning will have been reasoning will have been reasoning will have been reasoning will have been reasoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reason would reason would reason would reason would reason would reason
Conditional Perfect would have reasoned would have reasoned would have reasoned would have reasoned would have reasoned would have reasoned
Conditional Present Progressive would be reasoning would be reasoning would be reasoning would be reasoning would be reasoning would be reasoning
Conditional Perfect Progressive would have been reasoning would have been reasoning would have been reasoning would have been reasoning would have been reasoning would have been reasoning
Present Subjunctive reason reason reason reason reason reason
Past Subjunctive reasoned reasoned reasoned reasoned reasoned reasoned
Past Perfect Subjunctive had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned had reasoned
Imperative reason Let′s reason reason

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/top-social-dating-apps/.

Nên đọc
Close
Back to top button