Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bleed

Cách chia động từ bleed rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bleed ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLEED

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bleed bleeding bled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bleed bleed bleeds bleed bleed bleed
Hiện tại tiếp diễn am bleeding are bleeding is bleeding are bleeding are bleeding are bleeding
Quá khứ đơn bled bled bled bled bled bled
Quá khứ tiếp diễn was bleeding were bleeding was bleeding were bleeding were bleeding were bleeding
Hiện tại hoàn thành have bled have bled has bled have bled have bled have bled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bleeding have been bleeding has been bleeding have been bleeding have been bleeding have been bleeding
Quá khứ hoàn thành had bled had bled had bled had bled had bled had bled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bleeding had been bleeding had been bleeding had been bleeding had been bleeding had been bleeding
Tương Lai will bleed will bleed will bleed will bleed will bleed will bleed
TL Tiếp Diễn will be bleeding will be bleeding will be bleeding will be bleeding will be bleeding will be bleeding
Tương Lai hoàn thành will have bled will have bled will have bled will have bled will have bled will have bled
TL HT Tiếp Diễn will have been bleeding will have been bleeding will have been bleeding will have been bleeding will have been bleeding will have been bleeding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bleed would bleed would bleed would bleed would bleed would bleed
Conditional Perfect would have bled would have bled would have bled would have bled would have bled would have bled
Conditional Present Progressive would be bleeding would be bleeding would be bleeding would be bleeding would be bleeding would be bleeding
Conditional Perfect Progressive would have been bleeding would have been bleeding would have been bleeding would have been bleeding would have been bleeding would have been bleeding
Present Subjunctive bleed bleed bleed bleed bleed bleed
Past Subjunctive bled bled bled bled bled bled
Past Perfect Subjunctive had bled had bled had bled had bled had bled had bled
Imperative bleed Let′s bleed bleed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay hookups.

Nên đọc
Close
Back to top button