Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stand

Cách chia động từ stand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stand standing stood
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stand stand stands stand stand stand
Hiện tại tiếp diễn am standing are standing is standing are standing are standing are standing
Quá khứ đơn stood stood stood stood stood stood
Quá khứ tiếp diễn was standing were standing was standing were standing were standing were standing
Hiện tại hoàn thành have stood have stood has stood have stood have stood have stood
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been standing have been standing has been standing have been standing have been standing have been standing
Quá khứ hoàn thành had stood had stood had stood had stood had stood had stood
QK hoàn thành Tiếp diễn had been standing had been standing had been standing had been standing had been standing had been standing
Tương Lai will stand will stand will stand will stand will stand will stand
TL Tiếp Diễn will be standing will be standing will be standing will be standing will be standing will be standing
Tương Lai hoàn thành will have stood will have stood will have stood will have stood will have stood will have stood
TL HT Tiếp Diễn will have been standing will have been standing will have been standing will have been standing will have been standing will have been standing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stand would stand would stand would stand would stand would stand
Conditional Perfect would have stood would have stood would have stood would have stood would have stood would have stood
Conditional Present Progressive would be standing would be standing would be standing would be standing would be standing would be standing
Conditional Perfect Progressive would have been standing would have been standing would have been standing would have been standing would have been standing would have been standing
Present Subjunctive stand stand stand stand stand stand
Past Subjunctive stood stood stood stood stood stood
Past Perfect Subjunctive had stood had stood had stood had stood had stood had stood
Imperative stand Let′s stand stand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button