Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Board

Cách chia động từ board rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ board ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to board boarding boarded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn board board boards board board board
Hiện tại tiếp diễn am boarding are boarding is boarding are boarding are boarding are boarding
Quá khứ đơn boarded boarded boarded boarded boarded boarded
Quá khứ tiếp diễn was boarding were boarding was boarding were boarding were boarding were boarding
Hiện tại hoàn thành have boarded have boarded has boarded have boarded have boarded have boarded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boarding have been boarding has been boarding have been boarding have been boarding have been boarding
Quá khứ hoàn thành had boarded had boarded had boarded had boarded had boarded had boarded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boarding had been boarding had been boarding had been boarding had been boarding had been boarding
Tương Lai will board will board will board will board will board will board
TL Tiếp Diễn will be boarding will be boarding will be boarding will be boarding will be boarding will be boarding
Tương Lai hoàn thành will have boarded will have boarded will have boarded will have boarded will have boarded will have boarded
TL HT Tiếp Diễn will have been boarding will have been boarding will have been boarding will have been boarding will have been boarding will have been boarding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would board would board would board would board would board would board
Conditional Perfect would have boarded would have boarded would have boarded would have boarded would have boarded would have boarded
Conditional Present Progressive would be boarding would be boarding would be boarding would be boarding would be boarding would be boarding
Conditional Perfect Progressive would have been boarding would have been boarding would have been boarding would have been boarding would have been boarding would have been boarding
Present Subjunctive board board board board board board
Past Subjunctive boarded boarded boarded boarded boarded boarded
Past Perfect Subjunctive had boarded had boarded had boarded had boarded had boarded had boarded
Imperative board Let′s board board

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button