Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sink

Cách chia động từ sink rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sink ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sink sinking sunk
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sink sink sinks sink sink sink
Hiện tại tiếp diễn am sinking are sinking is sinking are sinking are sinking are sinking
Quá khứ đơn sank sank sank sank sank sank
Quá khứ tiếp diễn was sinking were sinking was sinking were sinking were sinking were sinking
Hiện tại hoàn thành have sunk have sunk has sunk have sunk have sunk have sunk
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sinking have been sinking has been sinking have been sinking have been sinking have been sinking
Quá khứ hoàn thành had sunk had sunk had sunk had sunk had sunk had sunk
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sinking had been sinking had been sinking had been sinking had been sinking had been sinking
Tương Lai will sink will sink will sink will sink will sink will sink
TL Tiếp Diễn will be sinking will be sinking will be sinking will be sinking will be sinking will be sinking
Tương Lai hoàn thành will have sunk will have sunk will have sunk will have sunk will have sunk will have sunk
TL HT Tiếp Diễn will have been sinking will have been sinking will have been sinking will have been sinking will have been sinking will have been sinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sink would sink would sink would sink would sink would sink
Conditional Perfect would have sunk would have sunk would have sunk would have sunk would have sunk would have sunk
Conditional Present Progressive would be sinking would be sinking would be sinking would be sinking would be sinking would be sinking
Conditional Perfect Progressive would have been sinking would have been sinking would have been sinking would have been sinking would have been sinking would have been sinking
Present Subjunctive sink sink sink sink sink sink
Past Subjunctive sank sank sank sank sank sank
Past Perfect Subjunctive had sunk had sunk had sunk had sunk had sunk had sunk
Imperative sink Let′s sink sink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button