Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Boast

Cách chia động từ boast rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ boast ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOAST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to boast boasting boasted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn boast boast boasts boast boast boast
Hiện tại tiếp diễn am boasting are boasting is boasting are boasting are boasting are boasting
Quá khứ đơn boasted boasted boasted boasted boasted boasted
Quá khứ tiếp diễn was boasting were boasting was boasting were boasting were boasting were boasting
Hiện tại hoàn thành have boasted have boasted has boasted have boasted have boasted have boasted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boasting have been boasting has been boasting have been boasting have been boasting have been boasting
Quá khứ hoàn thành had boasted had boasted had boasted had boasted had boasted had boasted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boasting had been boasting had been boasting had been boasting had been boasting had been boasting
Tương Lai will boast will boast will boast will boast will boast will boast
TL Tiếp Diễn will be boasting will be boasting will be boasting will be boasting will be boasting will be boasting
Tương Lai hoàn thành will have boasted will have boasted will have boasted will have boasted will have boasted will have boasted
TL HT Tiếp Diễn will have been boasting will have been boasting will have been boasting will have been boasting will have been boasting will have been boasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would boast would boast would boast would boast would boast would boast
Conditional Perfect would have boasted would have boasted would have boasted would have boasted would have boasted would have boasted
Conditional Present Progressive would be boasting would be boasting would be boasting would be boasting would be boasting would be boasting
Conditional Perfect Progressive would have been boasting would have been boasting would have been boasting would have been boasting would have been boasting would have been boasting
Present Subjunctive boast boast boast boast boast boast
Past Subjunctive boasted boasted boasted boasted boasted boasted
Past Perfect Subjunctive had boasted had boasted had boasted had boasted had boasted had boasted
Imperative boast Let′s boast boast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free hookup ottawa.

Nên đọc
Close
Back to top button