Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mediate

Cách chia động từ mediate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mediate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEDIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mediate mediating mediated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mediate mediate mediates mediate mediate mediate
Hiện tại tiếp diễn am mediating are mediating is mediating are mediating are mediating are mediating
Quá khứ đơn mediated mediated mediated mediated mediated mediated
Quá khứ tiếp diễn was mediating were mediating was mediating were mediating were mediating were mediating
Hiện tại hoàn thành have mediated have mediated has mediated have mediated have mediated have mediated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mediating have been mediating has been mediating have been mediating have been mediating have been mediating
Quá khứ hoàn thành had mediated had mediated had mediated had mediated had mediated had mediated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mediating had been mediating had been mediating had been mediating had been mediating had been mediating
Tương Lai will mediate will mediate will mediate will mediate will mediate will mediate
TL Tiếp Diễn will be mediating will be mediating will be mediating will be mediating will be mediating will be mediating
Tương Lai hoàn thành will have mediated will have mediated will have mediated will have mediated will have mediated will have mediated
TL HT Tiếp Diễn will have been mediating will have been mediating will have been mediating will have been mediating will have been mediating will have been mediating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mediate would mediate would mediate would mediate would mediate would mediate
Conditional Perfect would have mediated would have mediated would have mediated would have mediated would have mediated would have mediated
Conditional Present Progressive would be mediating would be mediating would be mediating would be mediating would be mediating would be mediating
Conditional Perfect Progressive would have been mediating would have been mediating would have been mediating would have been mediating would have been mediating would have been mediating
Present Subjunctive mediate mediate mediate mediate mediate mediate
Past Subjunctive mediated mediated mediated mediated mediated mediated
Past Perfect Subjunctive had mediated had mediated had mediated had mediated had mediated had mediated
Imperative mediate Let′s mediate mediate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. teen dating website.

Nên đọc
Close
Back to top button