Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Borrow

Cách chia động từ borrow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ borrow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BORROW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to borrow borrowing borrowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn borrow borrow borrows borrow borrow borrow
Hiện tại tiếp diễn am borrowing are borrowing is borrowing are borrowing are borrowing are borrowing
Quá khứ đơn borrowed borrowed borrowed borrowed borrowed borrowed
Quá khứ tiếp diễn was borrowing were borrowing was borrowing were borrowing were borrowing were borrowing
Hiện tại hoàn thành have borrowed have borrowed has borrowed have borrowed have borrowed have borrowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been borrowing have been borrowing has been borrowing have been borrowing have been borrowing have been borrowing
Quá khứ hoàn thành had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been borrowing had been borrowing had been borrowing had been borrowing had been borrowing had been borrowing
Tương Lai will borrow will borrow will borrow will borrow will borrow will borrow
TL Tiếp Diễn will be borrowing will be borrowing will be borrowing will be borrowing will be borrowing will be borrowing
Tương Lai hoàn thành will have borrowed will have borrowed will have borrowed will have borrowed will have borrowed will have borrowed
TL HT Tiếp Diễn will have been borrowing will have been borrowing will have been borrowing will have been borrowing will have been borrowing will have been borrowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would borrow would borrow would borrow would borrow would borrow would borrow
Conditional Perfect would have borrowed would have borrowed would have borrowed would have borrowed would have borrowed would have borrowed
Conditional Present Progressive would be borrowing would be borrowing would be borrowing would be borrowing would be borrowing would be borrowing
Conditional Perfect Progressive would have been borrowing would have been borrowing would have been borrowing would have been borrowing would have been borrowing would have been borrowing
Present Subjunctive borrow borrow borrow borrow borrow borrow
Past Subjunctive borrowed borrowed borrowed borrowed borrowed borrowed
Past Perfect Subjunctive had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed had borrowed
Imperative borrow Let′s borrow borrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. single seniors dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button