Require

Cách chia động từ require rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ require ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REQUIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to require requiring required
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn require require requires require require require
Hiện tại tiếp diễn am requiring are requiring is requiring are requiring are requiring are requiring
Quá khứ đơn required required required required required required
Quá khứ tiếp diễn was requiring were requiring was requiring were requiring were requiring were requiring
Hiện tại hoàn thành have required have required has required have required have required have required
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been requiring have been requiring has been requiring have been requiring have been requiring have been requiring
Quá khứ hoàn thành had required had required had required had required had required had required
QK hoàn thành Tiếp diễn had been requiring had been requiring had been requiring had been requiring had been requiring had been requiring
Tương Lai will require will require will require will require will require will require
TL Tiếp Diễn will be requiring will be requiring will be requiring will be requiring will be requiring will be requiring
Tương Lai hoàn thành will have required will have required will have required will have required will have required will have required
TL HT Tiếp Diễn will have been requiring will have been requiring will have been requiring will have been requiring will have been requiring will have been requiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would require would require would require would require would require would require
Conditional Perfect would have required would have required would have required would have required would have required would have required
Conditional Present Progressive would be requiring would be requiring would be requiring would be requiring would be requiring would be requiring
Conditional Perfect Progressive would have been requiring would have been requiring would have been requiring would have been requiring would have been requiring would have been requiring
Present Subjunctive require require require require require require
Past Subjunctive required required required required required required
Past Perfect Subjunctive had required had required had required had required had required had required
Imperative require Let′s require require

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/wales-goes-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button