Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brake

Cách chia động từ brake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brake braking braked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brake brake brakes brake brake brake
Hiện tại tiếp diễn am braking are braking is braking are braking are braking are braking
Quá khứ đơn braked braked braked braked braked braked
Quá khứ tiếp diễn was braking were braking was braking were braking were braking were braking
Hiện tại hoàn thành have braked have braked has braked have braked have braked have braked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been braking have been braking has been braking have been braking have been braking have been braking
Quá khứ hoàn thành had braked had braked had braked had braked had braked had braked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been braking had been braking had been braking had been braking had been braking had been braking
Tương Lai will brake will brake will brake will brake will brake will brake
TL Tiếp Diễn will be braking will be braking will be braking will be braking will be braking will be braking
Tương Lai hoàn thành will have braked will have braked will have braked will have braked will have braked will have braked
TL HT Tiếp Diễn will have been braking will have been braking will have been braking will have been braking will have been braking will have been braking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brake would brake would brake would brake would brake would brake
Conditional Perfect would have braked would have braked would have braked would have braked would have braked would have braked
Conditional Present Progressive would be braking would be braking would be braking would be braking would be braking would be braking
Conditional Perfect Progressive would have been braking would have been braking would have been braking would have been braking would have been braking would have been braking
Present Subjunctive brake brake brake brake brake brake
Past Subjunctive braked braked braked braked braked braked
Past Perfect Subjunctive had braked had braked had braked had braked had braked had braked
Imperative brake Let′s brake brake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button