Litigate

Cách chia động từ litigate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ litigate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LITIGATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to litigate litigating litigated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn litigate litigate litigates litigate litigate litigate
Hiện tại tiếp diễn am litigating are litigating is litigating are litigating are litigating are litigating
Quá khứ đơn litigated litigated litigated litigated litigated litigated
Quá khứ tiếp diễn was litigating were litigating was litigating were litigating were litigating were litigating
Hiện tại hoàn thành have litigated have litigated has litigated have litigated have litigated have litigated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been litigating have been litigating has been litigating have been litigating have been litigating have been litigating
Quá khứ hoàn thành had litigated had litigated had litigated had litigated had litigated had litigated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been litigating had been litigating had been litigating had been litigating had been litigating had been litigating
Tương Lai will litigate will litigate will litigate will litigate will litigate will litigate
TL Tiếp Diễn will be litigating will be litigating will be litigating will be litigating will be litigating will be litigating
Tương Lai hoàn thành will have litigated will have litigated will have litigated will have litigated will have litigated will have litigated
TL HT Tiếp Diễn will have been litigating will have been litigating will have been litigating will have been litigating will have been litigating will have been litigating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would litigate would litigate would litigate would litigate would litigate would litigate
Conditional Perfect would have litigated would have litigated would have litigated would have litigated would have litigated would have litigated
Conditional Present Progressive would be litigating would be litigating would be litigating would be litigating would be litigating would be litigating
Conditional Perfect Progressive would have been litigating would have been litigating would have been litigating would have been litigating would have been litigating would have been litigating
Present Subjunctive litigate litigate litigate litigate litigate litigate
Past Subjunctive litigated litigated litigated litigated litigated litigated
Past Perfect Subjunctive had litigated had litigated had litigated had litigated had litigated had litigated
Imperative litigate Let′s litigate litigate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button