Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tie

Cách chia động từ tie rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tie ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tie tying tied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tie tie ties tie tie tie
Hiện tại tiếp diễn am tying are tying is tying are tying are tying are tying
Quá khứ đơn tied tied tied tied tied tied
Quá khứ tiếp diễn was tying were tying was tying were tying were tying were tying
Hiện tại hoàn thành have tied have tied has tied have tied have tied have tied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tying have been tying has been tying have been tying have been tying have been tying
Quá khứ hoàn thành had tied had tied had tied had tied had tied had tied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tying had been tying had been tying had been tying had been tying had been tying
Tương Lai will tie will tie will tie will tie will tie will tie
TL Tiếp Diễn will be tying will be tying will be tying will be tying will be tying will be tying
Tương Lai hoàn thành will have tied will have tied will have tied will have tied will have tied will have tied
TL HT Tiếp Diễn will have been tying will have been tying will have been tying will have been tying will have been tying will have been tying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tie would tie would tie would tie would tie would tie
Conditional Perfect would have tied would have tied would have tied would have tied would have tied would have tied
Conditional Present Progressive would be tying would be tying would be tying would be tying would be tying would be tying
Conditional Perfect Progressive would have been tying would have been tying would have been tying would have been tying would have been tying would have been tying
Present Subjunctive tie tie tie tie tie tie
Past Subjunctive tied tied tied tied tied tied
Past Perfect Subjunctive had tied had tied had tied had tied had tied had tied
Imperative tie Let′s tie tie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button