Bribe

Cách chia động từ bribe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bribe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRIBE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bribe bribing bribed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bribe bribe bribes bribe bribe bribe
Hiện tại tiếp diễn am bribing are bribing is bribing are bribing are bribing are bribing
Quá khứ đơn bribed bribed bribed bribed bribed bribed
Quá khứ tiếp diễn was bribing were bribing was bribing were bribing were bribing were bribing
Hiện tại hoàn thành have bribed have bribed has bribed have bribed have bribed have bribed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bribing have been bribing has been bribing have been bribing have been bribing have been bribing
Quá khứ hoàn thành had bribed had bribed had bribed had bribed had bribed had bribed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bribing had been bribing had been bribing had been bribing had been bribing had been bribing
Tương Lai will bribe will bribe will bribe will bribe will bribe will bribe
TL Tiếp Diễn will be bribing will be bribing will be bribing will be bribing will be bribing will be bribing
Tương Lai hoàn thành will have bribed will have bribed will have bribed will have bribed will have bribed will have bribed
TL HT Tiếp Diễn will have been bribing will have been bribing will have been bribing will have been bribing will have been bribing will have been bribing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bribe would bribe would bribe would bribe would bribe would bribe
Conditional Perfect would have bribed would have bribed would have bribed would have bribed would have bribed would have bribed
Conditional Present Progressive would be bribing would be bribing would be bribing would be bribing would be bribing would be bribing
Conditional Perfect Progressive would have been bribing would have been bribing would have been bribing would have been bribing would have been bribing would have been bribing
Present Subjunctive bribe bribe bribe bribe bribe bribe
Past Subjunctive bribed bribed bribed bribed bribed bribed
Past Perfect Subjunctive had bribed had bribed had bribed had bribed had bribed had bribed
Imperative bribe Let′s bribe bribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sexy-hairy-gay-men/.

Back to top button