Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Compromise

Cách chia động từ compromise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compromise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPROMISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compromise compromising compromised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compromise compromise compromises compromise compromise compromise
Hiện tại tiếp diễn am compromising are compromising is compromising are compromising are compromising are compromising
Quá khứ đơn compromised compromised compromised compromised compromised compromised
Quá khứ tiếp diễn was compromising were compromising was compromising were compromising were compromising were compromising
Hiện tại hoàn thành have compromised have compromised has compromised have compromised have compromised have compromised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been compromising have been compromising has been compromising have been compromising have been compromising have been compromising
Quá khứ hoàn thành had compromised had compromised had compromised had compromised had compromised had compromised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been compromising had been compromising had been compromising had been compromising had been compromising had been compromising
Tương Lai will compromise will compromise will compromise will compromise will compromise will compromise
TL Tiếp Diễn will be compromising will be compromising will be compromising will be compromising will be compromising will be compromising
Tương Lai hoàn thành will have compromised will have compromised will have compromised will have compromised will have compromised will have compromised
TL HT Tiếp Diễn will have been compromising will have been compromising will have been compromising will have been compromising will have been compromising will have been compromising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compromise would compromise would compromise would compromise would compromise would compromise
Conditional Perfect would have compromised would have compromised would have compromised would have compromised would have compromised would have compromised
Conditional Present Progressive would be compromising would be compromising would be compromising would be compromising would be compromising would be compromising
Conditional Perfect Progressive would have been compromising would have been compromising would have been compromising would have been compromising would have been compromising would have been compromising
Present Subjunctive compromise compromise compromise compromise compromise compromise
Past Subjunctive compromised compromised compromised compromised compromised compromised
Past Perfect Subjunctive had compromised had compromised had compromised had compromised had compromised had compromised
Imperative compromise Let′s compromise compromise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. teenage relationship.

Nên đọc
Close
Back to top button