Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Order

Cách chia động từ order rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ order ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ORDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to order ordering ordered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn order order orders order order order
Hiện tại tiếp diễn am ordering are ordering is ordering are ordering are ordering are ordering
Quá khứ đơn ordered ordered ordered ordered ordered ordered
Quá khứ tiếp diễn was ordering were ordering was ordering were ordering were ordering were ordering
Hiện tại hoàn thành have ordered have ordered has ordered have ordered have ordered have ordered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ordering have been ordering has been ordering have been ordering have been ordering have been ordering
Quá khứ hoàn thành had ordered had ordered had ordered had ordered had ordered had ordered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ordering had been ordering had been ordering had been ordering had been ordering had been ordering
Tương Lai will order will order will order will order will order will order
TL Tiếp Diễn will be ordering will be ordering will be ordering will be ordering will be ordering will be ordering
Tương Lai hoàn thành will have ordered will have ordered will have ordered will have ordered will have ordered will have ordered
TL HT Tiếp Diễn will have been ordering will have been ordering will have been ordering will have been ordering will have been ordering will have been ordering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would order would order would order would order would order would order
Conditional Perfect would have ordered would have ordered would have ordered would have ordered would have ordered would have ordered
Conditional Present Progressive would be ordering would be ordering would be ordering would be ordering would be ordering would be ordering
Conditional Perfect Progressive would have been ordering would have been ordering would have been ordering would have been ordering would have been ordering would have been ordering
Present Subjunctive order order order order order order
Past Subjunctive ordered ordered ordered ordered ordered ordered
Past Perfect Subjunctive had ordered had ordered had ordered had ordered had ordered had ordered
Imperative order Let′s order order

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button