Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brief

Cách chia động từ brief rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brief ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRIEF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brief briefing briefed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brief brief briefs brief brief brief
Hiện tại tiếp diễn am briefing are briefing is briefing are briefing are briefing are briefing
Quá khứ đơn briefed briefed briefed briefed briefed briefed
Quá khứ tiếp diễn was briefing were briefing was briefing were briefing were briefing were briefing
Hiện tại hoàn thành have briefed have briefed has briefed have briefed have briefed have briefed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been briefing have been briefing has been briefing have been briefing have been briefing have been briefing
Quá khứ hoàn thành had briefed had briefed had briefed had briefed had briefed had briefed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been briefing had been briefing had been briefing had been briefing had been briefing had been briefing
Tương Lai will brief will brief will brief will brief will brief will brief
TL Tiếp Diễn will be briefing will be briefing will be briefing will be briefing will be briefing will be briefing
Tương Lai hoàn thành will have briefed will have briefed will have briefed will have briefed will have briefed will have briefed
TL HT Tiếp Diễn will have been briefing will have been briefing will have been briefing will have been briefing will have been briefing will have been briefing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brief would brief would brief would brief would brief would brief
Conditional Perfect would have briefed would have briefed would have briefed would have briefed would have briefed would have briefed
Conditional Present Progressive would be briefing would be briefing would be briefing would be briefing would be briefing would be briefing
Conditional Perfect Progressive would have been briefing would have been briefing would have been briefing would have been briefing would have been briefing would have been briefing
Present Subjunctive brief brief brief brief brief brief
Past Subjunctive briefed briefed briefed briefed briefed briefed
Past Perfect Subjunctive had briefed had briefed had briefed had briefed had briefed had briefed
Imperative brief Let′s brief brief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/can-an-older-man-love-a-younger-woman/.

Nên đọc
Close
Back to top button