Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Angle

Cách chia động từ angle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ angle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ANGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to angle angling angled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn angle angle angles angle angle angle
Hiện tại tiếp diễn am angling are angling is angling are angling are angling are angling
Quá khứ đơn angled angled angled angled angled angled
Quá khứ tiếp diễn was angling were angling was angling were angling were angling were angling
Hiện tại hoàn thành have angled have angled has angled have angled have angled have angled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been angling have been angling has been angling have been angling have been angling have been angling
Quá khứ hoàn thành had angled had angled had angled had angled had angled had angled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been angling had been angling had been angling had been angling had been angling had been angling
Tương Lai will angle will angle will angle will angle will angle will angle
TL Tiếp Diễn will be angling will be angling will be angling will be angling will be angling will be angling
Tương Lai hoàn thành will have angled will have angled will have angled will have angled will have angled will have angled
TL HT Tiếp Diễn will have been angling will have been angling will have been angling will have been angling will have been angling will have been angling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would angle would angle would angle would angle would angle would angle
Conditional Perfect would have angled would have angled would have angled would have angled would have angled would have angled
Conditional Present Progressive would be angling would be angling would be angling would be angling would be angling would be angling
Conditional Perfect Progressive would have been angling would have been angling would have been angling would have been angling would have been angling would have been angling
Present Subjunctive angle angle angle angle angle angle
Past Subjunctive angled angled angled angled angled angled
Past Perfect Subjunctive had angled had angled had angled had angled had angled had angled
Imperative angle Let′s angle angle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button