Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Go

Cách chia động từ go rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ go ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to go going gone
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn go go goes go go go
Hiện tại tiếp diễn am going are going is going are going are going are going
Quá khứ đơn went went went went went went
Quá khứ tiếp diễn was going were going was going were going were going were going
Hiện tại hoàn thành have gone have gone has gone have gone have gone have gone
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been going have been going has been going have been going have been going have been going
Quá khứ hoàn thành had gone had gone had gone had gone had gone had gone
QK hoàn thành Tiếp diễn had been going had been going had been going had been going had been going had been going
Tương Lai will go will go will go will go will go will go
TL Tiếp Diễn will be going will be going will be going will be going will be going will be going
Tương Lai hoàn thành will have gone will have gone will have gone will have gone will have gone will have gone
TL HT Tiếp Diễn will have been going will have been going will have been going will have been going will have been going will have been going
Điều Kiện Cách Hiện Tại would go would go would go would go would go would go
Conditional Perfect would have gone would have gone would have gone would have gone would have gone would have gone
Conditional Present Progressive would be going would be going would be going would be going would be going would be going
Conditional Perfect Progressive would have been going would have been going would have been going would have been going would have been going would have been going
Present Subjunctive go go go go go go
Past Subjunctive went went went went went went
Past Perfect Subjunctive had gone had gone had gone had gone had gone had gone
Imperative go Let′s go go

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button