Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Broach

Cách chia động từ broach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ broach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BROACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to broach broaching broached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn broach broach broaches broach broach broach
Hiện tại tiếp diễn am broaching are broaching is broaching are broaching are broaching are broaching
Quá khứ đơn broached broached broached broached broached broached
Quá khứ tiếp diễn was broaching were broaching was broaching were broaching were broaching were broaching
Hiện tại hoàn thành have broached have broached has broached have broached have broached have broached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been broaching have been broaching has been broaching have been broaching have been broaching have been broaching
Quá khứ hoàn thành had broached had broached had broached had broached had broached had broached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been broaching had been broaching had been broaching had been broaching had been broaching had been broaching
Tương Lai will broach will broach will broach will broach will broach will broach
TL Tiếp Diễn will be broaching will be broaching will be broaching will be broaching will be broaching will be broaching
Tương Lai hoàn thành will have broached will have broached will have broached will have broached will have broached will have broached
TL HT Tiếp Diễn will have been broaching will have been broaching will have been broaching will have been broaching will have been broaching will have been broaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would broach would broach would broach would broach would broach would broach
Conditional Perfect would have broached would have broached would have broached would have broached would have broached would have broached
Conditional Present Progressive would be broaching would be broaching would be broaching would be broaching would be broaching would be broaching
Conditional Perfect Progressive would have been broaching would have been broaching would have been broaching would have been broaching would have been broaching would have been broaching
Present Subjunctive broach broach broach broach broach broach
Past Subjunctive broached broached broached broached broached broached
Past Perfect Subjunctive had broached had broached had broached had broached had broached had broached
Imperative broach Let′s broach broach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button