Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dull

Cách chia động từ dull rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dull ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DULL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dull dulling dulled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dull dull dulls dull dull dull
Hiện tại tiếp diễn am dulling are dulling is dulling are dulling are dulling are dulling
Quá khứ đơn dulled dulled dulled dulled dulled dulled
Quá khứ tiếp diễn was dulling were dulling was dulling were dulling were dulling were dulling
Hiện tại hoàn thành have dulled have dulled has dulled have dulled have dulled have dulled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dulling have been dulling has been dulling have been dulling have been dulling have been dulling
Quá khứ hoàn thành had dulled had dulled had dulled had dulled had dulled had dulled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dulling had been dulling had been dulling had been dulling had been dulling had been dulling
Tương Lai will dull will dull will dull will dull will dull will dull
TL Tiếp Diễn will be dulling will be dulling will be dulling will be dulling will be dulling will be dulling
Tương Lai hoàn thành will have dulled will have dulled will have dulled will have dulled will have dulled will have dulled
TL HT Tiếp Diễn will have been dulling will have been dulling will have been dulling will have been dulling will have been dulling will have been dulling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dull would dull would dull would dull would dull would dull
Conditional Perfect would have dulled would have dulled would have dulled would have dulled would have dulled would have dulled
Conditional Present Progressive would be dulling would be dulling would be dulling would be dulling would be dulling would be dulling
Conditional Perfect Progressive would have been dulling would have been dulling would have been dulling would have been dulling would have been dulling would have been dulling
Present Subjunctive dull dull dull dull dull dull
Past Subjunctive dulled dulled dulled dulled dulled dulled
Past Perfect Subjunctive had dulled had dulled had dulled had dulled had dulled had dulled
Imperative dull Let′s dull dull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button