Brush

Cách chia động từ brush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brush brushing brushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brush brush brushes brush brush brush
Hiện tại tiếp diễn am brushing are brushing is brushing are brushing are brushing are brushing
Quá khứ đơn brushed brushed brushed brushed brushed brushed
Quá khứ tiếp diễn was brushing were brushing was brushing were brushing were brushing were brushing
Hiện tại hoàn thành have brushed have brushed has brushed have brushed have brushed have brushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been brushing have been brushing has been brushing have been brushing have been brushing have been brushing
Quá khứ hoàn thành had brushed had brushed had brushed had brushed had brushed had brushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been brushing had been brushing had been brushing had been brushing had been brushing had been brushing
Tương Lai will brush will brush will brush will brush will brush will brush
TL Tiếp Diễn will be brushing will be brushing will be brushing will be brushing will be brushing will be brushing
Tương Lai hoàn thành will have brushed will have brushed will have brushed will have brushed will have brushed will have brushed
TL HT Tiếp Diễn will have been brushing will have been brushing will have been brushing will have been brushing will have been brushing will have been brushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brush would brush would brush would brush would brush would brush
Conditional Perfect would have brushed would have brushed would have brushed would have brushed would have brushed would have brushed
Conditional Present Progressive would be brushing would be brushing would be brushing would be brushing would be brushing would be brushing
Conditional Perfect Progressive would have been brushing would have been brushing would have been brushing would have been brushing would have been brushing would have been brushing
Present Subjunctive brush brush brush brush brush brush
Past Subjunctive brushed brushed brushed brushed brushed brushed
Past Perfect Subjunctive had brushed had brushed had brushed had brushed had brushed had brushed
Imperative brush Let′s brush brush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button