Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Threaten

Cách chia động từ threaten rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ threaten ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THREATEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to threaten threatening threatened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn threaten threaten threatens threaten threaten threaten
Hiện tại tiếp diễn am threatening are threatening is threatening are threatening are threatening are threatening
Quá khứ đơn threatened threatened threatened threatened threatened threatened
Quá khứ tiếp diễn was threatening were threatening was threatening were threatening were threatening were threatening
Hiện tại hoàn thành have threatened have threatened has threatened have threatened have threatened have threatened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been threatening have been threatening has been threatening have been threatening have been threatening have been threatening
Quá khứ hoàn thành had threatened had threatened had threatened had threatened had threatened had threatened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been threatening had been threatening had been threatening had been threatening had been threatening had been threatening
Tương Lai will threaten will threaten will threaten will threaten will threaten will threaten
TL Tiếp Diễn will be threatening will be threatening will be threatening will be threatening will be threatening will be threatening
Tương Lai hoàn thành will have threatened will have threatened will have threatened will have threatened will have threatened will have threatened
TL HT Tiếp Diễn will have been threatening will have been threatening will have been threatening will have been threatening will have been threatening will have been threatening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would threaten would threaten would threaten would threaten would threaten would threaten
Conditional Perfect would have threatened would have threatened would have threatened would have threatened would have threatened would have threatened
Conditional Present Progressive would be threatening would be threatening would be threatening would be threatening would be threatening would be threatening
Conditional Perfect Progressive would have been threatening would have been threatening would have been threatening would have been threatening would have been threatening would have been threatening
Present Subjunctive threaten threaten threaten threaten threaten threaten
Past Subjunctive threatened threatened threatened threatened threatened threatened
Past Perfect Subjunctive had threatened had threatened had threatened had threatened had threatened had threatened
Imperative threaten Let′s threaten threaten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button