Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Build

Cách chia động từ build rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ build ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUILD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to build building built
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn build build builds build build build
Hiện tại tiếp diễn am building are building is building are building are building are building
Quá khứ đơn built built built built built built
Quá khứ tiếp diễn was building were building was building were building were building were building
Hiện tại hoàn thành have built have built has built have built have built have built
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been building have been building has been building have been building have been building have been building
Quá khứ hoàn thành had built had built had built had built had built had built
QK hoàn thành Tiếp diễn had been building had been building had been building had been building had been building had been building
Tương Lai will build will build will build will build will build will build
TL Tiếp Diễn will be building will be building will be building will be building will be building will be building
Tương Lai hoàn thành will have built will have built will have built will have built will have built will have built
TL HT Tiếp Diễn will have been building will have been building will have been building will have been building will have been building will have been building
Điều Kiện Cách Hiện Tại would build would build would build would build would build would build
Conditional Perfect would have built would have built would have built would have built would have built would have built
Conditional Present Progressive would be building would be building would be building would be building would be building would be building
Conditional Perfect Progressive would have been building would have been building would have been building would have been building would have been building would have been building
Present Subjunctive build build build build build build
Past Subjunctive built built built built built built
Past Perfect Subjunctive had built had built had built had built had built had built
Imperative build Let′s build build

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button