Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Beware

Cách chia động từ beware rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ beware ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEWARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to beware
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn beware beware beware beware beware
Hiện tại tiếp diễn am – are – is – are – are – are –
Quá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn was – were – was – were – were – were –
Hiện tại hoàn thành have – have – has – have – have – have –
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been – have been – has been – have been – have been – have been –
Quá khứ hoàn thành had – had – had – had – had – had –
QK hoàn thành Tiếp diễn had been – had been – had been – had been – had been – had been –
Tương Lai will beware will beware will beware will beware will beware will beware
TL Tiếp Diễn will be – will be – will be – will be – will be – will be –
Tương Lai hoàn thành will have – will have – will have – will have – will have – will have –
TL HT Tiếp Diễn will have been – will have been – will have been – will have been – will have been – will have been –
Điều Kiện Cách Hiện Tại would beware would beware would beware would beware would beware would beware
Conditional Perfect would have – would have – would have – would have – would have – would have –
Conditional Present Progressive would be – would be – would be – would be – would be – would be –
Conditional Perfect Progressive would have been – would have been – would have been – would have been – would have been – would have been –
Present Subjunctive beware beware beware beware beware beware
Past Subjunctive
Past Perfect Subjunctive had – had – had – had – had – had –
Imperative beware Let′s beware beware

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. chispa dating.

Nên đọc
Close
Back to top button