Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cease

Cách chia động từ cease rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cease ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CEASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cease ceasing ceased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cease cease ceases cease cease cease
Hiện tại tiếp diễn am ceasing are ceasing is ceasing are ceasing are ceasing are ceasing
Quá khứ đơn ceased ceased ceased ceased ceased ceased
Quá khứ tiếp diễn was ceasing were ceasing was ceasing were ceasing were ceasing were ceasing
Hiện tại hoàn thành have ceased have ceased has ceased have ceased have ceased have ceased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ceasing have been ceasing has been ceasing have been ceasing have been ceasing have been ceasing
Quá khứ hoàn thành had ceased had ceased had ceased had ceased had ceased had ceased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ceasing had been ceasing had been ceasing had been ceasing had been ceasing had been ceasing
Tương Lai will cease will cease will cease will cease will cease will cease
TL Tiếp Diễn will be ceasing will be ceasing will be ceasing will be ceasing will be ceasing will be ceasing
Tương Lai hoàn thành will have ceased will have ceased will have ceased will have ceased will have ceased will have ceased
TL HT Tiếp Diễn will have been ceasing will have been ceasing will have been ceasing will have been ceasing will have been ceasing will have been ceasing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cease would cease would cease would cease would cease would cease
Conditional Perfect would have ceased would have ceased would have ceased would have ceased would have ceased would have ceased
Conditional Present Progressive would be ceasing would be ceasing would be ceasing would be ceasing would be ceasing would be ceasing
Conditional Perfect Progressive would have been ceasing would have been ceasing would have been ceasing would have been ceasing would have been ceasing would have been ceasing
Present Subjunctive cease cease cease cease cease cease
Past Subjunctive ceased ceased ceased ceased ceased ceased
Past Perfect Subjunctive had ceased had ceased had ceased had ceased had ceased had ceased
Imperative cease Let′s cease cease

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button